« Úvod | Překonejme omezující ú... »

Ekonomika, stojící na davové psychóze

Přestože je samozřejmé, že dnešní svět řídí mnoho vlivů, z jejichž průsečíku se teprve skládá výslednice stavu dnešní lidské společnosti, je možné zcela otevřeně říci, že obchod a investice jsou velmi zásadními veličinami, ovlivňujícími život každého člověka na Zemi. Hovoříme-li zde v souvislosti s obchodováním o davové psychóze, pak je potřebné říci, že zde nemyslíme onu davovou psychózu ve smyslu paniky, řítícího se lidského proudu, ale hovoříme zde o stupni, jenž často těsně zmíněné panice předchází.

Každý, kdo zná dnešní myšlenkový svět lidstva či si jej alespoň dokáže částečně představit, může vnímat, jaké principy spoluúčinkují dnes ve většině rozhodování člověka. Kromě vnitřní citové schopnosti je to ještě právě schopnost myšlenkového rozumového rozhodování, při kterém se člověk nechává ovlivňovat silou myšlenkových forem, které se dle stejnorodosti jeho chtění okolo něho zhušťují, aby mu přinášely svojí převahou jistotu, kterou člověk ve svém vědomí nazývá argumenty, podle jejichž váhy nebo síly se přiklání k rozhodnutí, jak bude následně jednat v určité věci.


Tento princip v rozhodování se člověka pracuje dnes téměř s neomylnou jistotou u devadesáti devíti procent obyvatel Země. Vliv rozumového - myšlenkového argumentování je v naznačeném způsobu našeho jednání téměř s jistotou převažujícím nad vnitřní schopností citového rozhodování.


Citové rozhodování má přitom přinášet jako rovnováhu vyvažující rozumové a myšlenkové rozhodování zásadní základ jistoty, aby naše rozhodnutí bylo v každém ohledu čisté, pozitivní, budující, neubližující, nezpůsobující škodu někomu druhému. Teprve na takový základ citového druhu mají člověku přicházet argumenty myšlenkového - rozumového druhu, aby jako účinný nástroj v rozhodování nalezly správnou cestu pro současné rozhodnutí a následné jednání. Takový postup je správný a přirozený a je také v různém odstupnění přineseným duchovním vybavením každého z nás lidí. Schopnost citového vnímání a rozhodování je také neoddělitelnou součástí našeho duchovního základu, naší duchovní jiskry, která je svým vtělením do pozemského těla úzce spojena skrze nervová vlákna s mozkem.


Každý člověk na Zemi, teď pomiňme, že se to jeví na základě jednání u mnohých lidí jako jen těžko uvěřitelné, skutečně každý člověk je vlastníkem duchovní podstaty svého já, a spolu s tím je i vlastníkem důležité schopnosti citového rozhodování.


Ovšem ne každý o této své schopnosti ví, a především ne každý ji používá tak, jak by to mělo být správným a přirozeným u jeho duchovního druhu.


Co z tohoto nepoužívání schopnosti citového rozhodování vzniká?


Vraťme se nyní zpět ke světu ekonomiky.


Člověk, který nepoužívá svůj cit, své duchovní schopnosti při rozlišování dobrého od nedobrého, čistého od nečistého jednání, schopnosti, které se mimo jiné nazývají také vnitřním svědomím člověka, je vystaven převážně jen účinkům rozumového argumentování, které se formuje ve světě myšlenkových forem v lidské společnosti.


Vystaven převažujícímu ovlivňování ze strany tohoto myšlenkového světa argumentů, aniž by si to člověk často vůbec uvědomoval, stává se velmi snadno manipulovatelným! Manipulovatelným nikoliv úmyslně ze strany druhých lidí, i když ani to není neznámým způsobem jednání zde na Zemi, nýbrž je zcela vydán účinkům síly působící v nashromážděných myšlenkových formách, které si od určitého stupně doslovně žijí „svým vlastním životem“.


Působí na celé lidstvo dle druhu svého základu, jenž jim byl vložen na samém počátku vzniku chtěním často jen několika lidí. Ve svém zesílení, tím jak čerpají tyto myšlenkové formy energii z lidsky duchovního záření lidí, nabývají postupně na své síle, podobny obrovským mračnům, naplněným netušenou silou. A takto zformované převalují se následně myšlenkové formy nejrozličnějšího druhu z místa na místo, přitahovány vlákny chtění nových jednotlivých lidí i davů.


A právě v tomto místě si zpětně připomeňme vlastní téma článku: ekonomika stojící na davové psychóze.


Veškeré dnešní obchodování pracuje s vědomím tohoto principu. Davová psychóza se projevuje jak v reklamě, tak také i v investování a v obchodování na všech světových burzách. Největší část makléřů, hráčů a investorů, jakkoliv se domnívá, že pracuje zcela ze sebe a také pro sebe, pro svůj prospěch, netuší, že jsou jen odvislými jedinci, zcela závislými ve své náruživosti na podmínkách, které jsou ovlivňovány mohutnými myšlenkovými formami. Zrodí-li se tak v tomto myšlenkovém světě chtění převažující nakupovat, tu většina hráčů vrhá se do nakupování, aby včas zachytila takzvaný stoupající trend. Převáží-li prodávání, tu pak ke zděšení všech začne se odvíjet nezvladatelný proces vyprodávání, aniž by si kdo uvědomil, že on sám hraje v tomto světě obchodu jen roli jedné nicotné součástky, která je snadno nahraditelnou, neboť s každým novým dnem nabízí se dalším tisícům lidí možnost „zahrát si na burze“. 


Ba co více, je to dnes nesmírně žádaným způsobem výdělku po celém světě, aniž by si kdo z jednotlivých lidí uvědomoval, jestli tímto svým způsobem společnosti na Zemi něco přináší, či zda náhodou neškodí.


Zde se zcela jistě také ihned nabídne osvědčený argument „když to nebudu já, bude to dělat někdo jiný, a já mám se svým výdělkem na rozdíl od mnoha jiných pěkné cíle“. Takový člověk se domnívá, že tím je pro něho vše vyřízeno, že obhajoba jeho jednání postačuje, a že on stojí ve světě obchodu s úplně čistými úmysly. Chce si přece jen trochu vydělat na splnění svých přání a cílů. Neuvědomuje si však přitom, že se splněním jednoho přání nastupují mu hned dvě nebo tři další, kterých zcela jistě dosáhnout také musí, neboť mu to připadá tak, že by byl sám před sebou i před druhými méněcenným, kdyby si je nesplnil. Tak postupně přestává sledovat smysl a účel svých nových cílů a přání a stává se stále náruživějším po ještě nových a nových věcech a prožitcích, nalézajících se zde na Zemi.


S jídlem roste chuť! Toto pořekadlo je správně a velmi přesně odpozorováno od principu, který se stal největším impulsem účinkujícím ve světě myšlenkových forem. Svět myšlenkových forem, který díky lidem již dlouhou dobu slouží všemu neduchovnímu, od Světla a tím od pravého smyslu života člověka na Zemi odkloněnému chtění a působení, tento svět forem, pracující na principu magnetismu - na přitažlivosti stejnorodého, povzbuzuje kromě jiného v miliardách lidí žijících nyní na Zemi vše, co souvisí s pozemským uplatněním a pozemským úspěchem bez ohledu na to, zda se jedná o uplatnění a úspěch založený na čistém svědomí člověka či nikoliv.


Je to jako mocný vír mračen, podobný hurikánovému mračnu, které k sobě strhává v myšlenkovém světě všechny, kdo si našli cestu k investování a tím hraní na burze. Tento svět obchodování přerostl však v současnosti samotné původní zdravé obchodování, čerpající svoji energii ze skutečných hodnot, vložených prací člověka.


Prorostl jako plíseň veškeré prvovýrobní obchodování a služby a hýbe světovou ekonomikou jako s látkovými kulisami dětského divadélka.


Nahoru, dolů! Růst a pád procent na burzách! Je to jako u stále se stupňující
horečky, která nakonec přinese úplné vyčerpání a zhroucení do kómatu. Přitom nikdo z desítek ekonomů netuší, zda bude vůbec ještě možné vzkřísit k životu ono prvotní obchodování s výrobky a službami poté, co umělý svět burz zhroutí se s ohlušujícím praskotem a rachotem do prachu. 


Země je v rukou šílených lidí! Nikoliv snad v rukou šílených jedinců, nýbrž v ekonomickém světě se jedná o celé zástupy šílenců, kteří až do samého konce budou tvrdit: „My nic, my jsme to přece ani nevymysleli, ani nezačali, my jenom hráli a obchodovali jako druzí. Nejsme přece špatní, když to dělají i druzí. Kdyby to přece bylo špatné, někdo by to řekl a zastavil by to, nebo ne?“


Bláhoví šílení lidé, kteří denně dusí své svědomí, jež v nich křičí: „Uvědom si, že je to něco nesprávného, abys vydělal během několika hodin tisíce a desetitisíce, aniž bys přitom cokoliv učinil!“


Opovrženíhodní šílení lidé, kteří drží ve svých rukou ekonomiku planety, aniž by věděli či vůbec chtěli vědět, proč jsou zde a jaký smysl má jejich život na Zemi!


Rozbití všeho, co souvisí s ekonomikou a obchodováním s výrobky a energetikou na Zemi, dopadne zpětně na všechny tyto nikdy neuspokojené hráče, kteří nesou svým dílem velikou zodpovědnost za vše, co přijde!


Nesou tuto svoji zodpovědnost plně a nesmazatelně, neboť je při příchodu na tuto Zemi nikdo hrát a spekulovat nenutil! Učinili tak v devadesáti případech ze sta dobrovolně, bez toho, že by vážně zkoumali, zda se jim nabízí také i jiné cesty.


Podle toho bude také posuzován Zákony Stvoření jejich podíl na výsledném stavu, ke kterému nyní lidská společnost konečně spěje.


Nešťastní lidé! Pro krátký čas požitku a úspěchu v tomto životě na Zemi, při spekulativním investování, jim hrozí, že nakonec přijdou z hlediska svého duchovního bytí ve Stvoření o vše - o možnost svého trvání a radování se z nádhery Stvoření.


 Zdroj: www.ao-institut.cz
02.10.2008 18:51:11 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se