« Úvod | Překonejme omezující ú... »

Ježiš a Imanuel

V istej internetovej diskusii sa diskutujúci zamýšľali nad dvomi menami, nachádzajúcimi sa v Biblii, ktoré sa vo všeobecnosti zvyknú spájať s jednou a tou istou osobou. Tieto mená však znejú úplne inak a dokonca aj ich význam je úplne iný. Ako Peter nemôže byť Jánom a Ján zase Petrom, tak aj prípade mien Ježiš a Imanuel nám elementárna logika našepkáva, že by i tu malo ísť o dve, úplne rozdielne osoby. Aká je teda pravda?

Ja osobne vlastním staršie vydanie Nového Zákona, vydaného v Trnave v roku 1970, kde sa v Matúšovom evanjeliu, v kapitole o narodení Krista píše: „a dáš mu meno Ježiš /Vykupiteľ/ lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“.


Vzápätí však Matúš uvádza, že: „To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami prorokov: „Hľa panna počne a porodí Syna a dá mu meno Imanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami!“


Ježiš – Vykupiteľ! Imanuel – Boh s nami! Vskutku dve rozdielne mená a dva rozličné významy! V čistej vecnosti nemožno konštatovať naozaj nič iného, iba že je to tak!


Ďalej potom Matúš uvádza, že keď sa Jozef prebudil zo sna, v ktorom mu všetko toto anjel zvestoval, dal dieťaťu meno Ježiš. Čiže - nie Imanuel.


Ak sa po tomto konštatovaní zdvihne búrka protestov v súvislosti s neomylnosťou Písma, treba si iba uvedomiť, ako často vravel Ježiš svojim učeníkom: „Ešte aj vy mi nerozumiete?“ Evanjeliá boli napísané niekoľko desiatok rokov po Ježišovej smrti a žiaľ, veľký časový odstup a Matúšovo osobné neporozumenie spôsobilo nezrovnalosť, ktorá pri nezaujatom a vecnom skúmaní priam bije do očí.


Potvrdenie tejto skutočnosti nájdeme aj v knihe Hereberta Vollmanna: „Číslo, podstata všetkých vecí“.


Najskôr uvádzam základný výklad významu čísel:


1 sila
2 stvorenie
3 Svetlo
4 príroda
5 láska
6 moc
7 vôľa
8 duch
9 viera


To značí, že meno Ježiš, čo znamená Vykupiteľ, sa zachvieva v čísle 5, ktoré predstavuje lásku:


1 2 3 4 5
J E Ž I Š


Meno pozemskej ženy, prostredníctvom ktorej sa Božská Láska zrodila sa taktiež muselo zákonite zachvievať v čísle 5, čiže v láske:


1 2 3 4 5
M Á R I A


Naopak, meno Imanuel, čo znamená Boh s nami, sa zachvieva v čísle 7, predstavujúcom vôľu:


1 2 3 4 5 6 7
I M A N U E L


To všetko teda znamená, že v skutočnosti nejde o jednu jedinú osobou, ako je všeobecne zaužívané, ale o dve osoby, prinášajúce ľudstvu dva druhy rôznych splnení.


Neoddeliteľnou súčasťou kresťanstva je učenie o Božej trojjedinosti, ktorú tvoria:


Otec

Syn Duch Svätý


Kto je Syn je nám všetkým jasné. Je to Ježiš Kristus – stelesnená Božia Láska. Kto je však Duch Svätý? Ten Duch Svätý, ktorý sa kedysi dávno účastnil aktu tvorenia, keď sa, ako sa píše v Biblii, ako Duch Boží vznášal nad vodami?


Vieme, že svet bol stvorený z Božej Vôle a touto tvorivou Božou Vôľou je práve Duch Svätý – Duch Boží.


Na základe predchádzajúceho vedenia o číslach už vieme, že vôli prináleží číslo 7. No a práve toto číslo je zároveň i číslom, v ktorom sa zachvieva meno Imanuel, znamenajúce: Boh s nami.


Keď pozorne čítame evanjeliá nemôže nám uniknúť často spomínaný pojem Syn Človeka. Mnohokrát býva tento pojem stotožňovaný s osobou Ježiša Krista, avšak mnohokrát o ňom sám Ježiš hovorí, ako o niekom inom, ako o nejakej inej osobe v slovnom spojení: „Keď však príde Syn Človeka...“


V Jánovom evanjeliu v kapitole „Dielo Ducha Svätého“ Ježiš vraví: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie Vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť“.


Duch Svätý - Duch Boží - Duch Pravdy - Vôla Božia - číslo 7 a ...meno Imanuel!


Všetko, o čom bolo v prostej vecnosti otvorene hovorené narazí pravdepodobne na bariéru zaužívaného, stáročného, nesprávneho chápania, na dogmatizmus a strach pred vecným skúmaním, na domýšľavosť ľudí, presvedčených, že oni sami vedia všetko lepšie a tak ďalej. Všetky tieto argumenty budú však žiaľ, iba svedectvom nesmiernej ľudskej malosti, neschopnej uveriť v niečo tak veľkého...


Avšak ten, kto hľadá, nájde! Tomu, kto klope, bude otvorené! A ten, kto prosí, dostane! Bolo povedané naozaj dosť na to, aby to vnieslo posvätný nepokoj do duší všetkých, ktorí sú ešte schopní samostatného a vecného uvažovania. Na každom z nás teda zostáva, či v sebe nájde dostatok odvahy otvoriť sa jednému z najúžasnejších a najveľkolepejších momentov v dejinách tejto planéty, ktorým je hmotné, pozemské vtelenie Svätého Ducha – Imanuela.


M.Š.
priaznivec stránky : www.ao-institut.cz

28.09.2008 12:32:18 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se