« Úvod | Překonejme omezující ú... »

Co zastaví upadající společnost?

Pravděpodobně mnozí zažili ten typ učitelů, kteří si myslí, že jejich předmět je nejdůležitější. Je pro ně přímo středem vesmíru a svým, téměř až fanatismem znepříjemňují život mnohým žákům. A takových lidí je mnoho. Nacházejí se v každém povolání. Jejich práce je pro ně doslova vším a ještě dokonce i ve svém volném čase o ní vyprávějí.

Nicméně i přes značné množství takových lidí v každém povolání a v každém druhu činnosti, celý svět i Evropská unie permanentně balancují na pokraji recese a finanční krize. Navzdory všem těmto lidem, kteří jsou nejednou různými vedoucími pracovníky a podnikateli, kteří uplatňují své přísné nároky na podřízených, přesto nám neustále hrozí krize.

Ani politici nejsou schopni najít nějaké východisko a nějakou bezpečnou cestu dlouhodobějšího a trvalejšího rozvoje. Čas od času se začne zdát, že se věci upravily a že už snad bude vše v pořádku, ovšem žel nikdy to dlouho nevydrží. Znenadání se vždy vyskytne něco, co dočasnými úspěchy náhle zakolísá a my opět padáme do problémů. Opět je na dosah ruky kolaps a zhroucení.

Ne, celkový stav není vůbec růžový a za dané situace oprávněně vyvstává zásadní otázka: Proč? Proč je tomu tak a jak je to vůbec možné? Jak je možné, že tento svět, plný lidí, doslova jak se říká zažraných do své profese, lidí vzdělaných a inteligentních, lidi tvrdě a až téměř do úmoru pracujících, jak je možné, že tento svět se i navzdory tomuto všemu permanentně ocitá na pokraji velkých problémů?

Jak je možné, že to nedokáže vyřešit ani kapitál, ani volný trh, ani žádná politická síla? Jak je možné, že nepomáhá ani vzdělání, ani houževnatost, ani pracovitost? Ani věda, ani technika? Proč stále není možné dojít k trvalému zlepšení, které by bylo dlouhodobé a my bychom si konečně všichni vydechli? Kde se skrývá zásadní chyba? Co důležitého přehlížíme a opomíjíme?

Ano, to je ta nejzásadnější otázka! Něco velmi důležitého nám musí unikat. Ale co je to?

Odpověď je velmi jednoduchá. Až tak jednoduchá, že je pro svou jednoduchost neakceptovatelná a nepřijatelná lidmi dneška.

Tou zásadní věcí, kterou totiž tak velmi zanedbáváme jsou hodnoty. Hodnoty, na kterých stojí lidskost a celé lidství. Základní lidské a morální hodnoty, na nichž byla budována tato civilizace a které dosud tvoří její pilíře. Pak zcela zákonitě nemůže docházet k ničemu jinému, než ke kolísání a kolabování společnosti, která paradoxně sama intenzivně pracuje na postupné destrukci pilířů, na kterých stojí. Není to nic jiného, ​​než ono pověstné, krátkozraké řezání si větve pod samým sebou.

Každá společnost a každý systém je totiž odsouzen k postupné destrukci a konečnému zhroucení tehdy, když připustí postupnou devalvaci skutečných hodnot. Když dopustí, že podvod a lež se vyplatí více, než čest a spravedlnost. Když dopustí, že jednoduchost a skromnost je nahrazena chamtivostí a snahou mít stále víc. Když dopustí, že lidskost je nahrazena bezohledností. Když dopustí, že dobro je nahrazeno zlem, které se na dobro pouze hraje. Když dopustí, že duchovní snažení a duchovní rozměr bytí jsou nahrazeny snahami pouze čistě o hmotné a materiální. Když smysl lidského bytí, spočívající v dosažení velikosti pravého lidství nahradí touhou pouze po bezbřehém užívání si. Když lidskou čistotu, ušlechtilost a vznešenost nahradí tolerováním nízkosti, zvrhlosti a propagováním pudů. Když požadavek vážného, samostatného uvažování nahradí preferováním mělkého a povrchního způsobu myšlení. Když vzdělání a získávání rozumové zdatnosti povýší nad výchovu k pevnému ukotvení v mravnosti a morálce. Když více finančně ohodnocuje těch, kteří nevytvářejí žádné hodnoty, nebo pouze hodnoty nejednou diskutabilního charakteru, jako těch, kteří hodnoty skutečně vytvářejí. Když staví prázdné a velkohubé tlachaly nad skutečně vnitřně hodnotných lidí. Když člověk, který má spoustu peněz, bez ohledu na to, jak k nim přišel, stojí na příčkách společenského žebříčku výš než ten, který má sice peněz méně, ale živí se čestně a poctivě.

Naše společnost a celá tato civilizace vykazuje extrémní vzdalování se od skutečných hodnot, zmíněných výše a výrazný příklon k pseudohodnotám, které jsou jejich opakem. A tato postupná devalvace a destrukce skutečných lidských hodnot má ve skutečnosti za následek a přímo vyvolává permanentní krize, směřující k velkému celosvětovému kolapsu. Lidstvo se staví proti pravým hodnotám a tím si řeže větev samo pod sebou. Neboť bez pravých lidských hodnot pomalu hasne lidskost a my se měníme na svorku lačných vlků, drásajících se navzájem. A dospěje to až tak daleko, že bez opory v hodnotách elementární lidskosti se nakonec vzájemně roztrháme na kusy.

A tak lidi nakonec zničí jejich vlastní nečestnost, nespravedlnost, chamtivost, bezohlednost, závist, povrchnost, neušlechtilost, bezbřehé užívání si a tupý, omezený materialismus.

Lidstvo, které se zpronevěří hodnotám lidskosti je totiž odsouzeno na postupný zánik. Neboť už to ani nejsou lidé, ale bezohledná smečka vlků, ve které se každý snaží na úkor druhého utrhnout sám pro sebe, co se jen dá.

Toto je žel politováníhodný směr, kterým dnes kráčíme. Kdo není zcela slepý, hluchý a hloupý, musí přece vidět a vnímat průvodní znaky tohoto procesu všude, kde se jen podívá.

Kráčíme cestou do záhuby, protože se vzdalujeme od skutečných a pravých hodnot! Od hodnot, jako je spravedlnost, čestnost, ohleduplnost, lidskost, soucit, skromnost, jednoduchost, nenáročnost, ušlechtilost, dobro, samostatnost v myšlení a spiritualita.

Na těchto hodnotách stojí naše lidství! Na těchto hodnotách stojí naše lidskost! Jedině tyto hodnoty z nás dělají, udělají a mohou udělat lidi!

Bez těchto hodnot však nejsme ničím! Jsme pouze živočichy, navenek se podobajícími na lidi, kteří, požírajíc se navzájem, kráčejí k vlastní zkáze. A této zkáze nemohou zabránit ani peníze, ani prosperující ekonomika, ani vojenská síla, ani vzdělání, ani věda, ani technika, ani ožebračování jiných v náš vlastní prospěch, ani naše podvodní takzvaná šikovnost, ani nic jiného.

Této zkáze, která je nám varovně signalizována permanentními kolapsy, krizemi a recesemi, této zkáze lze zabránit pouze opětovným příklonem k pravým a skutečným hodnotám. Jedině tímto způsobem získá naše společnost i celá naše civilizace pevnou oporu, na které lze bez obav ze zhroucení dlouhodobě úspěšně budovat.

A každý jednotlivec, který si je schopen tyto věci uvědomit, ať okamžitě začne sám od sebe. Neboť ona velká pozitivní společenská proměna může začít jen od jednotlivců. Jen zdola! Nečekejme žádného zázračného vůdce, ani žádnou zázračnou, novou politickou stranu.

Celý tento text je totiž určen pouze jednotlivcům, neboť jen oni mohou vlastní hodnotovou proměnou pohnout společností. Ti tam nahoře profitují až příliš úspěšně ze současného úpadku na to, aby měli potřebu skutečně něco měnit.

Lidé, změňte se! Změnit se musíte jedině vy! Vy samotní! Pokud se nezměníte právě vy, nikdo jiný za vás změnu neudělá. Nebuďte naivní! Změnu společnosti k lepšímu je totiž možné přivodit a vynutit pouze změnou sebe samého. Politici a strany, ba ani revoluce nemohou změnit nic a ani nic nezmění.

Kdo to pochopí a začne ve svém životě usilovat o pravé hodnoty, ten se stává strůjcem a budovatelům nové, lepší a krásnější budoucnosti.

Kdo to však nepochopí a dá se jen slepě unášet pseudohodnotami dneška, ten je naopak strůjcem úpadku, směřujícího ke zkáze. A tato zkáza se nakonec nevyhnutelně stane jeho osobním osudem, protože on sám osobně si pro sebe tuto cestu dobrovolně vybral.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

09.11.2015 16:59:30 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se