« Úvod | Překonejme omezující ú... »

Je Apokalypsa nezbytná?

Takové myšlenky jsou již v jádru špatné a škodlivé, protože ve světě myšlenkových forem napomáhají k formování katastrofického dění, které není vůbec nutné.

Takové myšlenky jsou absolutním nepochopením toho, co ve skutečnosti znamená slovo proroctví. Proroctví totiž není žádným předurčením, ale každé z nich může být ovlivněno svobodnou vůlí člověka. Svobodnou vůlí, která je jedním z darů Nejvyššího lidskému duchu. Katastrofická proroctví nám totiž nebyly nikdy dávány proto, že se tak neodvratně a zaručeně stane, ale proto, abychom se ze všech sil vynasnažili právě o to, aby se tak nestalo. Abychom prostě byli varováni. Abychom změnili své myšlení a jednání a odvrátili to, co by jinak muselo nutně přijít, pokud bychom způsob svého myšlení a jednání nechali jít nesprávným směrem.

Je tedy pouze v rukou lidí, jak to s naší civilizací dopadne. Nic totiž není předem dáno.

Realita je však taková, že v současnosti se nacházíme ve velkém nebezpečí. Proto nadešel čas nezbytnosti změny dosavadního nesprávného a špatného způsobu uvažování a jednání. Změnit je k lepšímu by vedlo ke změně a k zlepšení vnějších poměrů. Jedině tímto způsobem můžeme zabránit tomu nejhoršímu, čili katastrofám popisovaným v Apokalypse, kam svým dosavadním způsobem myšlení a svým jednáním směřujeme. Kdo však hovoří o Apokalypse jako o nezbytnosti, ten se stává spolutvůrcem zničení, protože skutečnou podstatu věci vůbec správným způsobem nechápe.

Na výše zmíněné skutečnosti zvyknou mnozí věřící reagovat asi takto: "Ten, kdo je v Kristu se přece nemá čeho bát."

Mají samozřejmě pravdu. Ale jsou lidé obecně, a to ať už věřící v církvích, nebo mimo církví opravdu tak pevně ukotvení v Kristu, aby se nemuseli ničeho bát?

Žel situace není v tomto směru vůbec tak příznivá, protože mnozí věřící, nebo lépe řečeno většina z nich nemá ve skutečnosti takovou pevnou oporu, jakou se domnívají mít úplně jistou.

Proč je tomu tak? Protože Stvořitel daroval Mojžíšovi Zákon, podle kterého měli lidé žít, pokud chtěli být šťastnými. Avšak během staletí do něj přidávali své vlastní názory, své vlastní poznání a "moudrosti", takže nakonec zakalily jeho skutečnou podstatu a zůstalo pouze to lidské.

Když pak přišel Mesiáš a znovu přinesl téměř zapomenutou, čistou Pravdu, tehdejší kněží, kteří byli již jen služebníky lidských názorů se postavili proti němu, jak proti rouhači v domnění, že hájí čisté učení. "Pravda" lidí jim totiž byla bližší a milejší, jako Pravda, přinesená přímo ze Světla.

Ježíš všechno toto viděl a uvědomil si, že přesně totéž jednou lidé udělají i s jeho vlastním učením. A tak se nakonec i stalo. K znehodnocení jeho nauky opravdu došlo. Vždyť si jen například zkusme uvědomit, že Ježíš, Syn Nejvyššího nám zanechal své učení ve čtyřech evangeliích, což je přibližně 300 stran textu ve formátu A5. Doporučoval nám být jednoduchými, jako děti a takovým bylo i jeho učení, pochopitelné i prostým rybářům.

A co vidíme dnes? Jen se podívejme na ty hory knih v církevních knihovnách, nebo třeba na samotné teologické studium. Všechny tyto informace ve svém obrovském množství, vzdáleném od původní, prosté jednoduchosti nejsou ve skutečnosti ničím jiným, než lidskou "moudrostí" a lidskými názory, v nichž záplavě pohasl čistý jas Kristovy nauky. A proto žel přesně stejně, jako před 2000 lety ve vztahu k tehdejší židovské církve, tak i dnes, po 2000 letech ve vztahu k současným křesťanským církvím platí jasnozřivé slova, přednesené Ježíšem: "Vaše nauky jsou pouze nauky lidské!"

Aby ale lidé získali pevnou oporu v Bohu, kterou v současnosti nemají, aby měli pevnou oporu v jeho Vůli a v jeho Zákonech, aby znali správný směr vlastního myšlení a jednání, který může odvrátit apokalyptické dění, zaslíbil Ježíš příchod Ducha Pravdy, který má uvést lidstvo do plné Pravdy. Zaslíbil příchod Ducha Pravdy, který má očistit lidskými názory a představami pokřivenou, původní Kristovu nauku a ukázat světu správný směr. Správný směr, jehož sledováním by se lidstvo vyhnulo Apokalypse. Toto vše najdeme vyjádřené v Ježíšových slovech, zaznamenaných v Janově evangeliu: Ještě mnoho bych vám měl říct, ale teď byste to nepochopili. Když však přijde on, Duch Pravdy, uvede vás do celé Pravdy. A když přijde, ukáže světu co je hřích, spravedlnost a co soud. Nebude mluvit sám od sebe, ale bude mluvit to, co slyší a zvěstuje vám i věci budoucí. On mě oslaví neboť příjme z mého a to vám zvěstuje.

Nicméně žel, historie se opakuje, protože církve, ponořené a křečovitě se držící lidských názorů a představ ve vlastních naukách opět nepoznávají Pravdu, přinesenou Duchem Pravdy přesně tak, jak židé před 2000 lety nepoznali v Ježíši očekávaného Mesiáše.

Jak již ale bylo řečeno, Apokalypse se můžeme vyhnout pouze pokud změníme svůj nesprávný způsob myšlení a jednání. Pokud své myšlení a jednání usměrníme na cesty, ukazovány Duchem Pravdy. Jedině tím získáme pevnou oporu v Bohu, pevnou oporu v Kristu, jakož i pevnou oporu v jeho čistém, nezkaleném učení a nebudeme se muset bát ničeho zlého.

Ba dokonce, pokud bychom byli v tomto nově ukázáním směru pevnými a důslednými, to špatné by vůbec přijít nemuselo a my bychom se mohli Apokalypse zcela vyhnout.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

27.10.2015 17:19:08 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se