« Úvod | Překonejme omezující ú... »

Vznik a vývoj života na zemi – vesmír

Odkiaľ sme? Ako a prečo sme vznikli? Čo je našou úlohou? Stále znovu a znovu, opakovane sa vynárajú pred mnohými ľuďmi tieto otázky, prameniace z nejasností o vlastnom pôvode a počiatku života na Zemi!


Život na Zemi! Sme ako mysliace ľudské bytosti na tejto Zemi dôsledkom náhodného zhluku chemických látok a zlúčenín, či našu existenciu rovnako ako aj existenciu všetkých živých organizmov a celého vesmíru zapríčinila a ovplyvnila dosiaľ nepoznaná Sila, pôsobiaca v hraniciach pre nás nepochopiteľných a tým nedosiahnuteľných rozmerov? Jestvuje vôbec nástroj, ktorým by sme boli schopní vykonať vierohodný prieskum tejto otázky?

Kde sa začína a kde končí pravosť a tým dôveryhodnosť všetkých doterajších názorov, vychádzajúcich na jednej strane zväčša z neucelených a len čiastočne zrozumiteľných záznamov, hovoriacich jednoduchým obrazným jazykom biblického podania o vzniku Zeme a života a na druhej strane z materiálov stavajúcich na prísne vedeckom výklade evolúcie, pracujúcich však dosiaľ len s kusými poznatkami jednotlivých etáp vývoja tejto planéty?

Či to všetko samo osebe nenapovedá, že k pravému zodpovedaniu tejto otázky vedie cesta odlišného druhu? Cesta, vyžadujúca využitie skutočne dôsledného, vecného úsilia v bádaní a skúmaní všetkých okolností s tým spojených!

Cesta k odhaleniu pravého Poznania sa predovšetkým musí vymaniť z oslabujúcej dogmatickej zarytosti, ktorou sú dnes obidve strany silne ovplyvnené. Teda tak vykladači, slúžiaci náboženskej strane, ako aj kruhy bádateľov a vedcov, ktorí stavajú na prvé miesto všetko hmatateľné ako na prvý pohľad nespochybniteľný dôkaz správnosti myšlienok evolučného smeru. Samozrejme, že všetky doteraz objavené hmotné materiály musia byť s vecnosťou vzaté do úvahy pri akomkoľvek správnom postupe vpred!

Nie je však zároveň znakom strnulosti uvažovania, ak niektorí bádatelia súčasne so zastávaním Darwinovej evolučnej teórie ostro popierajú akúkoľvek možnosť vplyvu sily nadhmotného druhu? Takto zaujímaný postoj sa dá predsa ľahko nazvať nevecným! Dôsledne skúmajúci bádateľ nikdy bezhlavo nevylúči vplyvy, ktoré síce nedokáže svojimi súčasnými prístrojmi a metódami detailne preskúmať, ktoré však z toho istého dôvodu nemôže s istotou poprieť a odsunúť nabok. K tejto istote mu totiž chýbajú dôkazy potrebné na potvrdenie toho, že táto sila naozaj neexistuje! Vezmime si teraz ako príklad malú ukážku poznania lekárskej vedy v oblasti baktérií a vírusov, ktoré ľudstvo získalo len nedávno, vďaka rozvíjajúcim sa možnostiam moderných zväčšujúcich prístrojov! Dovtedy lekári pracovali iba s nejasným predpokladom, že existuje niečo, čo významne ovplyvňuje priebeh ich práce pri liečení pacientov. Tento predpoklad trval celé storočia. Až s pokrokom vedy našli odpoveď, ktorá im ho potvrdila a priniesla poznanie o neviditeľných vírusoch a baciloch.

Nemožno teda na otázku o jestvovaní všetkých dosiaľ neznámych tvorivých síl odpovedať tým, že nám “len” chýbajú správne nástroje na ich uznanie? Alebo sa snáď niekto naivne domnieva, že sa práve teraz nachádzame na vrchole poznania a že už nikdy v budúcnosti nebude mať ľudstvo k dispozícii žiadne lepšie prostriedky a schopnosti, ktoré by mu umožnili ďalšie objavovanie a poznávanie?

Kde však začať? Ako nastúpiť na cestu, ktorá vedie k nachádzaniu odpovede na otázku, či sme tu v dôsledku tvorivej Vôle Stvoriteľa, alebo náš pôvod vychádza z čisto náhodných chemických reakcií?

Osobne som presvedčený, že cesta vedúca k tomuto poznaniu tu je! Som presvedčený aj o tom, že je prostá a jasná, zrozumiteľná každému, kto sa chce vážne zaoberať prapôvodom ľudského pokolenia a tým zároveň i spoznávaním zmyslu svojej vlastnej existencie!

Nie náhodou dnešná veda a najmä svetové náboženstvá pripúšťajú, že presvedčivé poznanie pôvodu človeka na Zemi nevyhnutne ovplyvní ďalšiu budúcnosť celého ľudstva. Či to nie je dostatočne vážny dôvod na skúmanie?

Ak chceme začať s hľadaním odpovedí na otázky odkiaľ, kam, prečo a ako, je nevyhnutné začať túto cestu od pevného východiska. Preto je vhodné začať práve tu, na pre človeka najzrozumiteľnejšom mieste, vo svete hmoty viditeľného vesmíru, na pôde našej planéty Zem.

Ako základ môžeme teda na začiatku nášho skúmania povedať, že svet, v ktorom sa nachádzame, vychádzajúc zo znalostí o všetkých prebádaných látkach, oprávnene nazývame svetom hmotným.

Možno tiež povedať, že tento hmotný svet má svoj vznik a počiatok. Zem rovnako ako aj celý vesmír!

V obrazných predstavách každý človek rozumie aj tomu, že všetko, čo má začiatok a koniec, sa pohybuje, prirodzene, i v určitom, hoci doteraz nepoznanom priestore, ktorý tu s najväčšou pravdepodobnosťou bol už pred samotným vznikom hmotného druhu. Možno teda povedať, že v pomere k tomuto, nám predchádzajúcemu, neviditeľnému priestoru je vesmír, v ktorom žijeme, vymedzený a až dodatočne postupne ohraničený – má svoje hranice, či inak povedané, svoju formu a tvar! Vyvíjajúca sa a rovnako i opätovne zanikajúca hmota vesmíru logicky objektívne napovedá, že okrem nej sú aj úrovne cudzorodých látok, ktoré existovali už predtým a v časti ktorých došlo práve k impulzu, nami dosiaľ neuchopiteľného pôvodu i rozsahu, pod vplyvom ktorého vznikol druh nami obývaného, viditeľného a hmatateľného sveta.

Ak to všetko ešte raz zoradíme, tak na úplnom počiatku histórie planéty Zem bol najskôr vznik nášho hmotného vesmíru, ktorý sa sformoval z priestoru, vedou zatiaľ ešte nepoznaného. Zároveň však jeho existenciu nemožno ničím poprieť. Možno dokonca zvážiť, či druhová odlišnosť tohto nami zatiaľ nespoznaného dielu nie je taká veľká, že by prenikala súčasne aj dnešným hmotným vesmírom bez toho, aby sme to mohli pritom zistiť hrubohmotnými nástrojmi.

Predstavme si jednoduchý príklad: väčšina z nás sa už z vedeckých prameňov dozvedela o existencii elementárnych rýdzo hmotných častíc (neutrín), ktoré vo forme pre nás neviditeľného prúdenia bez prekážok neustále prestupujú ostatnou ťažšou hmotou, rovnako teda aj naším telesným organizmom bez toho, aby sme ich pritom nejako registrovali. Ak teda spomínanú neznámu časť nazveme akýmsi “ešte jemnejším” prúdením a vlnením, potom môžeme povedať, že nie je celkom nemožné, že náš vesmír sa vznáša v cudzorodom látkovom druhu priestoru podobne, ako sa tu na Zemi bez prestania vznášajú jemné častice hmotného prachu vo vzduchu. To všetko sa pritom deje s naším vesmírom v podmienkach, ktoré sú pre nás pozemšťanov úplne normálne, teda prirodzené a svojimi účinkami naplno zasahujú do behu našej každodennosti! Cudzorodosť zmienenej jemnejšej pralátky zostáva pritom, pochopiteľne, vzdialená od možnosti spoznať ju dnes našimi rýdzo hmotnými nástrojmi a zmyslami.

Poďme však ešte ďalej: Predstavme si tiež obraz, že presne určený stav vývojovej zrelosti práve popisovanej jemnejšej časti poskytol v danej chvíli časť svojho druhu ako východzí, základný stavebný materiál pre náš vesmír v podobe vytrysknutia látky, zloženej v konečnej fáze postupného ochladzovania z častíc atómov najjednoduchších prvkov. Tento výron možno prirovnať k tryskajúcemu prúdu, prechádzajúcemu určitým vopred stanoveným bodom, ktorý svojím impulzom dodáva hustejšie obalenie ženúcemu sa, dosiaľ cudzorodému prúdu jemnejších častíc. Následkom protitlaku obaľovania, ochladzovania a stlačovania došlo potom na hranici tohto bodu zároveň k nahromadeniu sily nami nepredstaviteľného druhu, ktorá nakoniec v okamihu prekonania protitlaku doslova vtrhla do podoby nám známeho viditeľného vesmíru. Nesmierna hnacia sila, prejavujúca sa pri tomto vtrhnutí do hraníc nového priestoru hmoty, vytvorila s dôsledným rešpektovaním známych fyzikálnych zákonov behom následných vývojových etáp ochladzovania sformovanie galaxií hviezd a planét, ako ich poznáme. Celý vesmír prevzal aj krúživý pohyb, ktorý sa premenil z prvotného ženúceho sa priameho pohybu.

Na určitom mieste, vopred danom z hľadiska vývoja už predošlých, jestvujúcich úrovní nami dosiaľ nepoznaných, došlo teda k látkovej premene neznámych jemnejších častíc na zrazeninu hustejšieho druhu – atómov, prvkov tohto vesmíru a pod. K tejto zrazenine došlo vplyvom už spomínaného vývoja, ktorý možno nazvať aj vývojom vedome chceným, teda vývojom, sformujúcim sa na základe vedomého účinku síl, ktoré možno pracovne nazvať silami “bytostnými”, pôsobiacimi bez odchýlok verne v zákonoch Pravečnej tvorivej sily. K tomuto vývoju a pôsobeniu bytostných síl a ich obsiahlejšiemu popisu sa ešte vrátime neskôr, aby sme sa pokúsili všetko lepšie spoznať a aspoň v najhrubšom základe pochopiť ich činnosť.

Každý z vyššie popisovaných dejov sa však dá kvôli predstave skúmajúcich vždy s istotou nahradiť opisom účinkov nám známych, fyzikálnych zákonov. Keďže vesmír so zákonmi v ňom sa prejavujúcimi pochádza ako následný diel z predošlého druhu pralátky, je samozrejmé, že vlastnosti zákonov oboch dielov budú v základných účinkoch vždy zhodné.

Tu však možno pokračovať v uvažovaní aj ďalej i v prípade onoho druhu už spomínanej jemnejšej časti, predchádzajúcej nášmu vesmíru. Predstavme si, že aj táto jemnejšia časť vznikla len následne a teda sa neskôr oddelila opäť z predchádzajúceho, ešte jemnejšieho, priestupnejšieho druhu. Týchto vždy čoraz jemnejších úrovní druhov je vo Stvorení mnoho. Sú postupne sformované zhora nadol pod sebou. Rovnako i tieto ďalšie úrovne nad hmotou sú ohraničené a majú svoj tvar, hoci v pomere k veľkosti nášho vesmíru mnohonásobne rozložitejší do strán aj do výšky.

Napriek tomu, že sa poctivý bádateľ dostane istotne až na hranicu, cez ktorú sa na začiatku nášho bádania dá pokračovať ďalej v predstavách len s veľkou námahou, treba sa s tým kvôli základnému uchopeniu oboznámiť už teraz. Najbližšia úroveň jemnejšieho druhu, ktorý sme opísali, je teda vo svojej podstate len následnou zrazeninou už predchádzajúcich stupňov, javiacich sa vždy o niečo látkovo priesvitnejších – cudzorodejších. Všetky tieto stupne a úrovne sú zoradené vo svojich rozsiahlych veľkostiach zhora nadol pod sebou, smerom od prapôvodného východiska Zdroja. Pripájajú sa ako žiariace, krúžiace časti jedna k druhej silou prapôvodnej Vôle tvorivého vplyvu. Ich vznik teda začal v samom východisku živého Svetla, na úplnom počiatku vzniku tej prvej z nich – na vrchole najžiarivejšej Praduchovnej časti Stvorenia.

M.Š. v spolupráci s http://ao-institut.cz/

02.08.2012 14:31:05 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se