« Úvod | Překonejme omezující ú... »

O budúcich vládcoch

Podmienenosť vysokej duchovnej hodnoty úlohy vedúcich osobností spočíva v tom, že človek, ktorý je prostredníctvom svojej úlohy viesť blížnych viditeľný, je zákonitým pôsobením Božej Vôle vždy nevyhnutne vystavený mnohonásobne vyšším nárokom na úroveň osobnostných kvalít. Pod tlakom týchto nárokov sa tak musí trvalo usilovať o približovanie sa k podmienkam, ktoré má spĺňať ideálny vládca.

Týmito podmienkami sú:


1 - Úplná znalosť zmyslu existencie človeka ako úctyhodnej duchovnej bytosti vo Stvorení. Teda pochopenie významu a jedinečnosti života každého obyvateľa Zeme.


2 - Spolu so znalosťou významu ľudského bytia, presahujúceho rámec jedného pozemského života, je presne podmienená znalosť úlohy ľudského ducha na Zemi vôbec. Z toho vyplýva aj múdrosť poznania, aký vzťah má mať človek k prírode, k rastlinám a zvieratám ako aj k všetkým darom, ktoré Zem poskytuje zo svojich zdrojov.


3 - Znalosť vyššie uvedených bodov je podmienená nevyhnutne predchádzajúcim Poznaním o Bohu, poznaním o Jeho Vôli. Úspešnosť vo vedení iných je teda podmienená znalosťou tejto Pravečnej Vôle, trvalo sa prejavujúcej prostredníctvom Zákonov Stvorenia, ktoré na Zemi majú vo svojej najhrubšej podobe formu tzv. fyzikálnych zákonov, spoznávaných vedou.


4 - Spomínané Poznanie o Bohu - poznanie o Východisku všetkého života vo Stvorení musí potom prirodzene prenikať celým konaním pravého vládcu. Trvalú duchaplnosť a citovosť musí sprevádzať súčasne múdrosť, vyplývajúca zo znalosti spomínaných Zákonov Stvorenia, prítomná vždy a všade pri každom jeho rozhodovaní o Zemi, pri rozhodovaní o blížnych.


5 - Pravý vládca (kráľ, správca, vedúci vyššieho celku, prezident, premiér) musí byť trvalým, viditeľným vzorom v napĺňaní všetkých prirodzených cností ľudského ducha:


- pokora a skromnosť; tieto vlastnosti musia všade ďaleko predchádzať samotnú osobu vládcu


- pravdovravnosť a priamosť majú byť ozdobou čistoty jeho ducha


- rozhodnosť a pevná vôľa sa majú dať vyčítať zo všetkých podstatných krokov jeho rozhodovania o osude krajiny (národa, kraja)


- odvaha a statočnosť majú umocňovať jeho pravé a čisté presvedčenie, vyplývajúce zo znalosti Božej Vôle


- nepodplatiteľná spravodlivosť vládcu musí s chladnou a ostrou istotou múdro zasahovať všade tam, kde vznikajú zárodky nerovnováhy a nepokoja


- chápavá milosrdnosť a láska, ktorá charakterizuje veľkosť ducha, má byť nádhernou korunou všetkých pravých vládcov, ktorí budú smieť v budúcnosti vládnuť na Zemi.


Natíska sa teda otázka:


Kde sú tieto osobnosti ducha, ktorých nápomocná úloha je dnes viac ako kedykoľvek predtým taká potrebná?


M.Š. v spolupráci s http://ao-institut.cz/21.06.2012 08:58:24 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se